Raw Iron

It is “Sinterkula” an iron sphere that is a product of iron ore extraction. I found it in Norberg; 60° 5′ 0″ N, 15° 57′ 0″ E (at the Festival); it is approximately ⌀24 mm in diameter, quite heavy, it is oxidated and it is most definitely made of iron Fe26.

Sinter, geologisk och kemikalisk term för en massa som uppkommit genom att malm halvsmälts och stelnat. Sintring är en kemisk process, varvid en massa av jordart, bergart eller mineral börjar halvsmälta. Om massan är pulverformig kommer partiklarna först att bakas ihop till deg eller klump. I äldre gruvdrift blev sinterblock en biprodukt som tillvaratogs främst som byggnadsmaterial (ungefär på samma sätt som tegelstenar). I modern drift används sintring för att framställa en bekvämt hanterbar mellanform ur malmen. Sinterkulor är den form som föredras när man transporterar den halvförädlade malmen till slutförädling.

Ref. Wikipedia

.

2. the product of a sintering process

Ref. Collins Dictionary.

Sintering is when the density of a material is increased by melting which forms bridges between particles.

Ref. Collins Dictionary.